Terms and Conditions

1. Aftalegrundlag


1.1
Disse Handels- og leveringsbetingelser er gældende for alle salg foretaget af Specialfabrikken Vinderup A/S, CVR-nr. 24953718.

1.2 Handels- og leveringsbetingelserne kan kun gyldigt fraviges, i det omfang der foreligger en konkret skriftlig og underskreven aftale mellem Specialfabrikken Vinderup og kunden.

1.3 Disse Handels- og leveringsbetingelser viger ikke for kundens eventuelle indkøbsbetingelser.

2. Prislister, produktbeskrivelser, markedsføringsmateriale m.v.


2.2 
Alle priser oplyst af Specialfabrikken Vinderup er i danske kroner og eksklusiv moms med mindre andet udtrykkeligt fremgår.

2.3 Specialfabrikken Vinderup forbeholder sig ret til uden varsel at ændre sine priser.

2.4 Specialfabrikken Vinderup forbeholder sig ret til uden varsel at ændre specifikationerne på varen.

2.5 Specialfabrikken Vinderup tager forbehold for fejlangivelser i prislister, produktbeskrivelser, markedsføringsmateriale m.v. Såfremt der er fejl i førnævnte, er Specialfabrikken Vinderup ikke bundet af det angivne.

2.6 Tilbud er gældende i 14 dage, medmindre andet er angivet.

3. Leveringssted og risikoovergang


3.1
Levering sker ab fabrik, Industrivej 2, 7830 Vinderup.

3.2 Risikoen for varen overgår til kunden ved levering.

3.3 Pris for bareller tilbagebetales, hvis barellen modtages retur i ubeskadiget stand uden omkostning for Specialfabrikken Vinderup.

4. Transportomkostninger og forsikring


4.1
Eventuelle omkostninger forbundet med transport af varen afholdes af kunden.

4.2 Eventuelle omkostninger forbundet med tegning af transportforsikring eller lignende afholdes af kunden.

5. Forsinkelse


5.1
Såfremt Specialfabrikken Vinderups levering bliver forsinket, er Specialfabrikken Vinderup forpligtet til at underrette kunden om udskydelsen af leveringen og herunder meddele, hvornår levering forventes at blive gennemført.

5.2 Såfremt levering ikke gennemføres til det udskudte leveringstidspunkt (jf. pkt. 5.2) er kunden berettiget til at ophæve aftalen.

5.3 Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning eller lignende i forbindelse med forsinkelse.

6. Betalingsbetingelser – ejendomsforbehold


6.1
Betalingsbetingelserne er løbende måned + 10 dage med mindre andet fremgår af fakturaen.

6.2 Ved betaling efter forfaldstid, er Specialfabrikken Vinderup berettiget til at opkræve rykkergebyr.

6.3 Specialfabrikken Vinderup har krav på effektiv betaling – kunden er således uberettiget til at foretage nogen form for modregning overfor Specialfabrikken Vinderup.

6.4 Specialfabrikken Vinderup forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer, indtil betaling har fundet sted (ejendomsforbehold).

7. Reklamationsret


7.1
Reklamationsfrist er sat til otte dage fra leveringsdag.

7.2 Specialfabrikken Vinderup er forpligtet til inden for en periode på seks måneder regnet fra leveringsdagen efter eget valg at ombytte, reparere eller lade reparere leverede varer, som måtte vise sig at være mangelfulde pga. fejl i konstruktion, materialer eller fremstilling.

7.3 Kunden kan ikke påberåbe sig en mangel ved det købte, såfremt manglen må tilregnes forhold hos kunden.

7.4 Kunden er berettiget til at ophæve et køb, hvis der foreligger en væsentlig mangel, som Specialfabrikken ikke ønsker eller kan afhjælpe.

 

8. Returnering


8.1
SPV tager kun leverede varer efter særskilt aftale herom og mod et returgebyr på 10% af varens/varernes værdi.

8.2 Specialfremstillede varer tages ikke retur.

8.3 Returnerede varer skal leveres frit på Specialfabrikken Vinderups adresse.

8.4 Udbetaling tilbageholdes, indtil Specialfabrikken Vinderup har inspiceret de returnerede varer.

9. Produktansvar og garantibestemmelser


9.1
Specialfabrikken Vinderup A/S er kun ansvarlig for person- og tingskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af selskabet eller andre, som selskabet har ansvar for.

9.2 Specialfabrikken Vinderup forpligter sig til i en periode på 12 måneder fra fakturadato til at afhjælpe konstruktions-, fremstillings- eller materialefejl.

9.3 Garantien dækker kun ved normal brug, og ikke ved mangelfuld vedligeholdelse, reparation eller fejlbetjening.

9.4 Specialfabrikken Vinderup er ikke ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste som følge af fabrikationsfejl forårsaget af Specialfabrikken Vinderup eller dennes underleverandør.

10. Misligholdelse og erstatningsansvar


10.1
Såfremt der sker misligholdelse i samhandlen mellem kunden og Specialfabrikken Vinderup, kan den krænkede part gøre almindelige obligationsretlige misligholdelsesbeføjelser gældende, med mindre andet fremgår af nærværende Handels- og leveringsbetingelser.

10.2 Det er mellem parterne aftalt, at kunden er uberettiget til at kræve erstatning for indirekte tab, herunder tabt avance.

11. Lovvalg og værneting


11.1
Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale skal afgøres efter dansk ret.

11.2 Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale skal afgøres ved retten i Holstebro som aftalt værneting i første instans.